Ondersteuning

Iedere leerling krijgt de ondersteuning die hij/zij nodig heeft. Uitgangspunt is dat de leerling zoveel mogelijk wordt opgevangen in de eigen groep door de eigen mentor, docent en afdelingsleider: de eerstelijns ondersteuning. De ondersteuningscoördinator begeleidt mentoren bij het registreren van alle gegevens en zit de leerlingbespreking voor. Wanneer er bijvoorbeeld in de leerlingbespreking wordt geconstateerd dat de problemen rondom een leerling zodanig zijn dat het belangrijk is dat er andere deskundigen naar kijken of wanneer mentoren eerder vragen hebben, wordt de leerling ingebracht in het intern ondersteuningsoverleg (IOT). Hierin hebben maatschappelijk werker, trajectbegeleider en de ondersteuningscoördinator van de school zitting. Indien het noodzakelijk is dat leerlingen in een breder overleg worden besproken, wordt er een Multi Disciplinair Overleg (MDO) georganiseerd waarvoor de leerling en diens ouders/verzorgers en andere betrokkenen zoals de jeugdarts, leerplichtambtenaar en betrokken hulpverlening worden uitgenodigd. Ook is het mogelijk dat er een verwijzing naar hulpverleners buiten de school geadviseerd wordt zoals b.v. de huisarts, MET, Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het is niet mogelijk om op school een dyslexie-onderzoek te laten uitvoeren.