Aanmelding en Toelating

Aanmeldprocedure 

Samen met uw zoon of dochter kunt u een bezoek brengen aan de school en informatie krijgen over het onderwijsprogramma. Zodra de ouders/verzorgers het aanmeldformulier compleet en ondertekend hebben ingevuld kan de aanmeldprocedure starten. 

Vervolgens wordt er informatie opgevraagd bij de school van herkomst. Deze school stuurt Focus een volledig onderwijskundig rapport. 

De toelatingscommissie bestaat uit de afdelingsleider van de onderbouw, de intaker, ondersteuningscoördinator, schoolmaatschappelijk werker en de jeugdarts. Bij de aanmelding wordt gekeken naar de voorwaarden voor plaatsing. Wanneer het advies positief is, kan uw zoon of dochter beginnen aan het praktijkonderwijs van Focus. 

Kijk hier om alvast een kijkje in de school te nemen

Toelatingsprocedure  

Het praktijkonderwijs is geschikt voor leerlingen die leren in de praktijk. Het doel van het praktijkonderwijs is om leerlingen op te leiden tot zelfstandige burgers die zich verder ontwikkelen binnen een bedrijf of die doorleren op het MBO.  

Om voor praktijkonderwijs in aanmerking te komen zijn er landelijke criteria vastgesteld: · IQ tussen 55 – 80 en  

  • een leerachterstand van ten minste twee van deze vier domeinen: technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Eén van de domeinen moet begrijpend lezen zijn of rekenen. De leerachterstand moet hierbij meer dan 50% zijn. Dit wil zeggen dat uw zoon of dochter meer dan de helft achterloopt op het lesprogramma dat op de basisschool is aangeboden.  

Een leerling van het praktijkonderwijs heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Focus vraagt deze aan bij het samenwerkingsverband.  

Wanneer u uw kind wilt aanmelden dan kunt u zich wenden tot mevrouw  M.Alhari, intaker. U kunt haar mailen of bellen: m.alhari@focus-hhw.nl of 072-5400205

Voor meer informatie betreft de aanmelding en toelating op Focus verwijzen we u graag naar het document schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel Focus 2019.

Top