Aanmelding en Toelating

Aanmeldprocedure

Samen met uw zoon of dochter kunt u onze school op de Open Dag bezoeken en informatie krijgen over het onderwijsprogramma. Na de Open Dag organiseert Focus de zogenaamde aanmelddagen waar u zonder afspraak kunt binnenlopen om uw zoon/dochter aan te melden.

Het is van belang dat ouders de volledige gegevens meenemen naar deze aanmeldmomenten:

- (voorlopig) schooladvies praktijkonderwijs,

- Intelligentiegegevens (niet ouder dan 2 jaar)

- Actuele leerachterstanden (huidig schooljaar)

 

Zodra de ouders/verzorgers na deze aanmelding het aanmeldformulier compleet ingevuld en ondertekend hebben, kan de aanmeldprocedure starten.

Allereerst wordt er informatie opgevraagd bij de school van herkomst. Deze school stuurt Focus een volledig onderwijskundig rapport.

Vervolgens is een intakegesprek met onze psycholoog of afdelingsleider onderbouw een standaard onderdeel van de toelatingsprocedure. Tijdens dit gesprek krijgen de ouders en hun kind informatie over de school en de toelatingsprocedure. Tevens volgt voor eenieder een gesprek met ons schoolmaatschappelijk werker.

Na deze gesprekken wordt de leerling besproken in de toelatingscommissie. Deze bestaat uit de afdelingsleider van de onderbouw, de psycholoog, de ondersteuningscoördinator, de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdarts. Bij de aanmelding wordt gekeken naar de voorwaarden voor plaatsing. Wanneer het advies positief is, kan uw zoon of dochter beginnen aan het praktijkonderwijs van Focus.

De data van de aanmelddagen: 

Maandag 12 februari      15.00 - 17.00 uur
Maandag 4 maart         15.00 - 17.00 uur
Donderdag 28 maart      17.00 - 19.00 uur
 

Kijk hier om alvast een kijkje in de school te nemen

 

Toelatingsprocedure

Het praktijkonderwijs is geschikt voor leerlingen die leren in de praktijk. Het doel van het praktijkonderwijs is om leerlingen op te leiden tot zelfstandige burgers die zich verder ontwikkelen binnen een bedrijf of die doorleren op het MBO.

Om voor praktijkonderwijs in aanmerking te komen zijn er landelijke, wettelijke criteria vastgesteld:

· IQ tussen 55 - 80

· Eenduidig schooladvies Praktijkonderwijs

En een leerachterstand van ten minste twee van deze vier domeinen:

o Technisch lezen

o Begrijpend lezen

o Spelling

o Rekenen

Eén van de domeinen moet begrijpend lezen of rekenen zijn. De leerachterstand moet hierbij meer dan 50% zijn. Dit wil zeggen dat uw zoon of dochter meer dan de helft achterloopt op het lesprogramma dat op de basisschool is aangeboden. Daarnaast spelen de sociaal-emotionele weerbaarheid en zelfredzaamheid van de leerling een rol. Een leerling van het praktijkonderwijs heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Focus vraagt deze aan bij het samenwerkingsverband.


Voor eventuele vragen of het aanmelden van uw kind kunt u zich wenden tot:

mevrouw M. Alhari, intaker/psycholoog, email:  m.alhari@focus-hhw.nl of

meneer M. Ton, afdelingsleider onderbouw, email: m.ton@focus-hhw.nl

U kunt ons ook telefonisch bereiken op nummer:  072-5400205.

Top