Praktijkonderwijs op Focus

Focus is een openbare school voor praktijkonderwijs. De school biedt onderwijs aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar met leerproblemen. Jongeren die gebaat zijn bij onderwijs in kleine groepen. Het onderwijs richt zich vooral op de sociale en praktische vaardigheden van een leerling. Hierbij geldt dat de leerlingen worden voorbereid op een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij en op een toekomstige arbeidssituatie. Respect voor elkaar, veiligheid en verantwoordelijkheid zijn de drie kernwaarden binnen de school.

De leerlingen krijgen les in vakken binnen de domeinen Wonen, Werken, Vrije tijd, Burgerschap en Theorie. Ook worden de leerlingen getraind in praktische vaardigheden. Het leren gebeurt vooral in de praktijk door training op school en door stages bij bedrijven en instellingen.

Focus valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON).

 

Onderwijsprogramma

Fase 1
De leerling krijgt in leerjaar 1 en 2 een breed aanbod van basisvaardigheden en praktijkvakken (basisvorming). Een deel van de theorie is geïntegreerd in de praktijk (vakken).
Contextrijke leersituaties zijn nadrukkelijk zichtbaar. De leerling kiest in overleg met zijn mentor/coach wat hij gaat leren en hoe. Met andere woorden: de leerling kiest wat hij wil leren en neemt dat op in zijn Individueel Ontwikkel Plan (IOP). De streefdoelen basisvorming en de streefdoelen referentieniveau rekenen en taal worden in deze fase duidelijk zichtbaar. Door middel van interne stages, groepsstages en het arbeidstrainingscentrum (ATC) worden leerlingen voorbereid op de externe individuele stages.

 

Fase 2
De leerling oriënteert zich in leerjaar 3 op de arbeidsmarkt/ het vervolgonderwijs doormiddel van excursies, arbeidstraining en groeps- en/of snuffelstages. Het uitstroomprofiel is geformuleerd en vindt zijn weerslag en onderwijsinhoud wederom in het IOP. De leerling oriënteert zich, middels externe stages, op de arbeidsmarkt

Fase 3
Fase 3 staat in het teken van toeleiding naar arbeid en/of vervolgopleiding. De vervolgopleiding Entrée (mbo niveau 1) kan zowel op Focus als op een MBO gevolgd worden. Vanuit hun eigen klas volgen leerlingen lessen binnen de sector waarvoor zij hebben gekozen. Het onderwijs richt zich op de sectoren Groen, Economie, Zorg & Welzijn, Techniek en Consumptief. De vakkenpakketten zijn samengesteld op basis van het uitstroomprofiel en de gekozen sector. De leerling kiest het pakket dat past bij zijn sector/stage/uit-stroomprofiel en ontwikkelingsbehoefte. Ten behoeve van een goede door- of uitstroom wordt een plan opgesteld.

Uitstroomperspectief 
In het Onderwijs Perspectiefplan (OPP) dat na toelating wordt gemaakt, wordt een (voorlopig) uitstroomperspectief aangegeven. Dit uitstroomperspectief verwijst naar de meest waarschijnlijke vorm van uitstroom, te weten:

  • A-stroom: arbeidsmatige dagbesteding
  • B-stroom: werk (onder begeleiding of beschut) eventueel in combinatie met de Entréeopleiding
  • C-stroom: leren, eventueel in combinatie met werk

Op basis van deze perspectieven worden de onderwijsdoelen met de leerlingen en diens ouders vastgesteld. Deze doelen worden, per periode, met de leerling uitgewerkt in een Individueel Ontwikkel Plan (IOP).

Het uitstroomperspectief wordt, in overeenstemming met ouders en leerling, ieder jaar besproken en vastgesteld.

Wilt u nog meer informatie over uitstroommogelijkheden bekijk dan hier onze schoolverlatersinformatiefolder.

Groepsgrootte
Een stamgroep bestaat uit maximaal 16 leerlingen. Iedere groep heeft zijn eigen mentor. In de onderbouw is het mentoraat verdeeld over twee docenten. Veel van de theorielessen volgen de leerlingen bij de eigen mentor zodat deze veel contacturen met zijn/haar leerlingen heeft. Bij alle praktijkvakken en een aantal van de theorievakken wordt er gewerkt met groepen van acht tot tien leerlingen.

Praktijkvakken (modules)
Op Focus zijn er 7 praktijkvakken (modules)  die gevolgd kunnen worden, te weten:

  • Groen 
  • Horeca
  • Zorg en Welzijn
  • Handel
  • Techniek Metaal 
  • Techniek Hout
  • Logistiek (alleen in leerjaar 4/5)

Opbouw van de praktijkvakken (modules)
Fase 1 Leerjaar 1  
Algemene omschrijving: Oriënteren op praktijkvakken
In dit leerjaar volgen de leerlingen alle 6 praktijkvakken. De leerling heeft 6 lesuren praktijk in de week. Ook volgt de leerling 2 lesuren koken (zelfredzaamheid) in de week. Aan het eind van leerjaar 1 laat de leerling twee praktijkvakken vallen.

Fase 1 Leerjaar 2
Algemene omschrijving: Oriënteren en voorbereiden op stage. 
In dit leerjaar volgt de leerling 4 praktijkvakken. De leerling heeft 6 lesuren praktijk in de week. Ook volgt de leerling 2 lesuren koken (zelfredzaamheid) in de week. Aan het eind van leerjaar 2 laat de leerling twee praktijkvakken vallen.

Fase 2 Leerjaar 3
Algemene omschrijving: Oriënteren op werk/uitstroom/certificering
In dit leerjaar volgt de leerling 2 praktijkvakken. De leerling heeft 4 lesuren praktijk in de week. Aan het eind van leerjaar 3 laat de leerling één praktijkvak  vallen. Voor sommige praktijkvakken bestaat de mogelijkheid om in dit jaar een branchecertificaat te halen.

Fase 3 Leerjaar 4/5
Algemene omschrijving: Voorbereiden op werk/uitstroom/certificering
In dit leerjaar volgt de leerling 1 praktijkvak. De leerling heeft 4 lesuren praktijk in de week. Voor alle praktijkvakken bestaat de mogelijkheid om een branchecertificaat te halen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het vorkheftruck –en/of VCA diploma te behalen.

Top