Ondersteuning en Begeleiding

Naast de gewone lessen wordt er op Focus ook extra ondersteuning geboden. De organisatie van onze leerlingenzorg en de uitvoering van het passend onderwijs kunt u lezen in het schoolondersteuningsprofiel

 Hieronder vindt u een beschrijving van de diverse vormen van ondersteuning. 

De school onderscheidt binnen de basisondersteuning de zogenaamde eerste-, tweede- en derdelijns ondersteuning. Uitgangspunt is dat de leerling zoveel mogelijk wordt opgevangen in de eigen groep door de eigen docent, mentor en afdelingsleider: de eerstelijns ondersteuning. 

Indien deze ondersteuning niet voldoende is, worden de interne deskundigen ingeschakeld: het interne ondersteuningsteam (IOT). Het intern ondersteuningsteam bestaat uit: ondersteuningscoördinator, trajectbegeleider, psycholoog en schoolmaatschappelijk werker. Dit is de tweedelijns ondersteuning. De ondersteuningscoördinator is voorzitter van het ondersteuningsteam en heeft als taak het organiseren van extra ondersteuning aan leerlingen.  Ook heeft de ondersteuningscoördinator contact met hulpverleningsinstanties, de leerplichtambtenaar en de jeugdarts. 

Indien het intern ondersteuningsteam vermoedt de ondersteuning niet (geheel) zelf te kunnen bieden, wordt er een MDO georganiseerd. Dit is een multidisciplinair overleg waarin externe deskundigen en ouders en leerling participeren. Dit is de derdelijns ondersteuning. 

 

JOS

Binnen Focus is JOS (Jeugdhulp Op School) aanwezig in de persoon van Ronald Gunst. Hij is in dienst van Groeimee maar werkt vanuit school. Hij ondersteunt daar waar noodzakelijk gezinnen die dat nodig hebben. Samen met ouders kan hij onderzoeken welke vraag er ligt en gezamenlijk zoeken naar een antwoord. Dat kan op verschillende gebieden: Opvoeden, vrijetijdsbesteding, armoede, enz. Op elke eerste woensdag van de maand van 15.30 uur tot 16.30 uur is hij op school aanwezig en beschikbaar voor ouders met vragen. Zonder afspraak kan er binnengelopen worden om met elkaar in gesprek te gaan. Daar waar nodig kan een tolk worden ingezet.

Voor een afspraak op een ander moment kunt u mailen naar  r.gunst@focus-hhw.nl

of bellen naar 06-81145389.

Zie hier video over JOS 

 

Begeleiding

De ontwikkeling van de leerling wordt vastgelegd in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Een keer per jaar is er een gesprek met de mentor, ouders/verzorgers en de leerling zelf en wordt het handelingsdeel vastgelegd. Elke klas heeft een vaste mentor die de leerlingen goed kent. De eigen ontwikkeling is een belangrijk thema om te leren op een goede manier met zichzelf en met anderen om te gaan. De mentor is het eerste aanspreekpunt in de begeleiding.  

In samenspraak met de mentor en het ondersteuningsteam kan er extra begeleiding worden gegeven aan een leerling zoals trajectondersteuning en taal- en leesbegeleiding. 


Trajectondersteuning 

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van gedrag, school-/werktaken en sociaal-emotionele ontwikkeling krijgen hierbij begeleiding van een trajectbegeleider. De aanmelding loopt via het ondersteuningsteam. 

Taalbegeleiding 

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van spraak en taal (o.a. woordenschat, lezen, spelling) krijgen extra taallessen van een NT2-docent (Nederlands als Tweede Taal). Er wordt geoefend met de vaardigheden: spreken, lezen, luisteren en schrijven. Deze NT2-lessen zijn speciaal afgestemd op anderstalige leerlingen. Het streven is om de leerling zoveel Nederlands te leren dat hij/zij op een stageplek kan functioneren. De aanmelding loopt via het ondersteuningsteam. 

 

Arbeidskrachttraining  

Het is van groot belang dat onze jongeren goed voorbereid de juiste keuzes gaan maken. Zij zullen wens, talent en realiteit samen moeten voegen om de juiste vervolgstap te maken. Samen met de mentor en stagebegeleider worden de eerste stappen gezet. Voor díe leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van het aanleren van arbeidsvaardigheden, het kiezen van het juiste beroep of beroepssector of het leren solliciteren en zoeken naar vacatures is de arbeidskrachttraining opgezet.  

Parlan Sterker naar school (SNS) 

Als de vormen van extra ondersteuning op Focus niet toereikend is, kan externe hulpverlening noodzakelijk zijn. Soms vinden ouders het moeilijk om hulpverlening in te schakelen of vinden ze het belastend voor het gezin.   

Sterker Naar School is een behandelprogramma dat Parlan heeft ontwikkeld. Het programma vergroot de zelfredzaamheid van leerlingen en verkleint daarmee de kans op schooluitval. Parlan is gespecialiseerd in het geven van trainingen aan jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Deze jongeren hebben vaak moeite om goed mee te komen op school, wat kan leiden tot schooluitval. Uit ervaring blijkt dat zij gebaat zijn bij behandeling binnen een Trainingscentrum van Parlan. Door deze trainingen ook op school aan te bieden, wordt voor jongeren de drempel lager om hieraan deel te nemen. Voor SNS moet een beschikking worden aangevraagd bij de gemeente. 

Jongerenwerk

Vanaf januari dit jaar zijn twee jongerenwerkers van de gemeente Dijk en Waard gestart op Focus met schoolrondes op dinsdag en donderdag in de grote pauze. Daarnaast organiseren ze naschoolse activiteiten.

 

Top