Meepraten 

Leerlingenraad
Vijf keer heeft de leerlingenraad overleg
Op de agenda staan onderwerpen die zijn aangedragen door het MT, het team of de leerlingen. Het doel van het overleg is de leerlingen inspraak geven over de gang van zaken in hun school.

 

Data leerjaar 1, 2 en 3:
- dinsdag 13 februari
- dinsdag 18 juni

 Data leerjaar 1, 2, 4 en 5:
- donderdag 18 april 

 

 

 

 

 

Ouders/ verzorgers
De samenwerking tussen ouders en school is heel belangrijk. De school houdt op de volgende manier contact met de ouders:

  • 6 weken na de start van het nieuwe schooljaar worden er startgesprekken gehouden. In dit gesprek wordt het Ontwikkel Perspectief Plan (OPP) met elkaar vastgesteld.
  • Informatieavond voor ouders/verzorgers van brugklasleerlingen in de eerste periode van het schooljaar.
  • Een ouderavond voor de ouders/verzorgers van de leerlingen in de groepen 2 t/m 5 in de eerste periode van het schooljaar. De ouders krijgen een algemene introductie over de school en over de plannen voor het betreffende schooljaar. Vervolgens gaan zij met de mentor en de andere ouders naar de klas waar het programma voor het betreffende schooljaar wordt besproken.
  • Een stagevoorlichtingsavond en een stage-informatiemarkt aan het einde van fase 1 en 2. Op deze avonden krijgen ouders/verzorgers en leerlingen informatie over het stageprogramma en de sectorkeuze in fase 2 en 3.
  • In fase 3 wordt er een informatieavond georganiseerd met als thema: schoolverlaten en de mogelijkheden na deze school.
  • Minimaal twee keer per jaar worden de leerlingen en hun ouders/verzorgers door de mentor uitgenodigd voor een IOP-gesprek. Voorafgaand aan dit gesprek krijgen de ouders/ verzorgers inzage in het portfolio van hun zoon of dochter.
  • Eén keer per jaar worden leerlingen en ouders uitgenodigd voor het bijstellen van het OPP. Het kan mogelijk zijn dat ouders/verzorgers tussentijds uitgenodigd worden voor een gesprek. Zo kunnen ouders/verzorgers te allen tijde een gesprek aanvragen met de mentor.
  • Nieuwsberichten via Magister. Nieuwe ouders krijgen automatisch bericht over het aanmaken van een account.

ProZo-enquête
Jaarlijks wordt de wettelijk verplichte enquête over de veiligheid afgenomen bij leerlingen. Iedere twee jaar worden ouders, leerlingen, personeel en bedrijfsleven bevraagd met behulp van de speciaal voor het praktijkonderwijs ontwikkelde tevredenheidenquêtes (PROZO). De resultaten worden gepubliceerd op de site Scholen op de kaart. De resultaten van de PROZO-enquête worden met ouders en leerlingen besproken en er wordt verkend welke aandachtspunten ouders en leerlingen concreet aan de school willen meegeven.

MR

Onze school geeft ouders en personeel de ruimte om mee te denken over het schoolbeleid. Dat gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk verplicht orgaan, dat door het management over allerlei schoolzaken wordt geraadpleegd.

De MR heeft een belangrijke stem. In bepaalde (in de wet omschreven) gevallen is goedkeuring door de MR zelfs vereist voordat plannen van het management kunnen worden gerealiseerd. De MR bestaat uit 5 leden: 2 personeelsleden, Jolanda van Hoegee en Jacqueline Schuffel en 2 ouders, Jack Groot en Veronique van Poecke. Ook nemen twee leerlingen deel aan de vergaderingen, Justin en Eva. Zij hebben geen instemmingsrecht, maar hun stem wordt wel gehoord.  De MR vergadert 6 keer per schooljaar over allerlei zaken die de school betreffen. De vergaderingen zijn openbaar, mocht u erbij willen zijn neem dan contact met een van de MR leden op, zie hieronder.

 


Vergaderdata MR/ GMR 2023-2024

 

 

Datum 

Tijd  

overleg 

Donderdag 17 oktober 2023 

17.30-19.00 

MR 

Dinsdag 10 oktober 2023 

17.00- 20.30 

GMR 

Donderdag 7 december 2023 

18.30-20.00 

MR 

Dinsdag 12 december 2023 

16.00- 20.30 

PGMR en GMR 

Donderdag 7 maart 2024 

18.30-20.00 

MR 

Dinsdag 19 maart 2024 

16.00- 20.30 

PGMR en GMR 

Donderdag 18 april 2024 

18.30-20.00 

MR 

Donderdag 25 april 2024 

16.00- 20.30 

PGMR en GMR 

Donderdag 16 mei 2024 

18.30-20.00 

MR 

Dinsdag 21 mei 2024 

17.00- 20.30 

GMR 

Donderdag 20 juni 2024 

18.30-20.00 

MR 

Donderdag 4 juli 2024 

16.00- 20.30 

GMR 

 

Jaarverslag MR 2022-2023

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar: 
mrvanfocus@gmail.com 

 

Personeelsgeleding van de MR:

Jacqueline Schuffel    j.schuffel@focus-hhw.nl

Jolanda Hoegee        j.hoegee@focus-hhw.nl

Bekijk hier het activiteitenplan van de MR

Top