Meepraten 

Leerlingenraad
Vijf keer heeft de leerlingenraad overleg
Op de agenda staan onderwerpen die zijn aangedragen door het MT, het team of de leerlingen. Het doel van het overleg is de leerlingen inspraak geven over de gang van zaken in hun school.

 

 

 

 

 

Ouders/ verzorgers
De samenwerking tussen ouders en school is heel belangrijk. De school houdt op de volgende manier contact met de ouders:

 • Startgesprekken met ouders en de leerling bij aanvang van het nieuwe schooljaar. In dit gesprek wordt het Ontwikkel Perspectief Plan (OPP) met elkaar vastgesteld.
 • Informatieavond voor ouders/verzorgers van brugklasleerlingen in de eerste periode van het schooljaar.
 • Een ouderavond voor de ouders/verzorgers van de leerlingen in de groepen 2 t/m 5 in de eerste periode van het schooljaar. De ouders krijgen een algemene introductie over de school en over de plannen voor het betreffende schooljaar. Vervolgens gaan zij met de mentor en de andere ouders naar de klas waar het programma voor het betreffende schooljaar wordt besproken.
 • Een stagevoorlichtingsavond en een stage-informatiemarkt aan het einde van fase 1 en 2. Op deze avonden krijgen ouders/verzorgers en leerlingen informatie over het stageprogramma en de sectorkeuze in fase 2 en 3.
 • In fase 3 wordt er een informatieavond georganiseerd met als thema: schoolverlaten en de mogelijkheden na deze school.
 • De mentor van het eerste en/of tweede leerjaar komt op huisbezoek.
 • Minimaal twee keer per jaar worden de leerlingen en hun ouders/verzorgers door de
 • mentor uitgenodigd voor een IOP-gesprek. Voorafgaand aan dit gesprek krijgen de ouders/ verzorgers inzage in het portfolio van hun zoon of dochter.
 • Eén keer per jaar worden leerlingen en ouders uitgenodigd voor het bijstellen van het
 • OPP. Het kan mogelijk zijn dat ouders/verzorgers tussentijds uitgenodigd worden voor een gesprek. Zo kunnen ouders/verzorgers te allen tijde een gesprek aanvragen met de mentor.
 • Nieuwsberichten via Magister. Nieuwe ouders krijgen automatisch bericht over het aanmaken van een account.

ProZo-enquête
Jaarlijks wordt de wettelijk verplichte enquête over de veiligheid afgenomen bij leerlingen. Iedere twee jaar worden ouders, leerlingen, personeel en bedrijfsleven bevraagd met behulp van de speciaal voor het praktijkonderwijs ontwikkelde tevredenheidenquêtes. (PROZO) De resultaten worden gepubliceerd op de site Scholen op de kaart.

Thee Taart Tips
De resultaten van de PROZO –enquête worden met ouders en leerlingen besproken op de zogenaamde Thee-Taart-Tips avond. Op deze avond wordt verkend welke aandachtspunten ouders en leerlingen concreet aan de school willen meegeven.

MR
Onze school geeft ouders en personeel de ruimte om mee te denken over het schoolbeleid. Dat gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk verplicht orgaan, dat door het management over allerlei schoolzaken wordt geraadpleegd.

De MR heeft een belangrijke stem. In bepaalde (in de wet omschreven) gevallen is goedkeuring door de MR zelfs vereist voordat plannen van het management kunnen worden gerealiseerd. De MR bestaat uit 5 leden: 2 personeelsleden, Jolanda van Hoegee en Jacqueline Schuffel en 2 ouders, Jasmijn van Ipkens en “vacature” en op dit moment een leerling uit het tweede leerjaar. De MR vergadert 6 keer per schooljaar over allerlei zaken die de school betreffen. De vergaderingen zijn openbaar, mocht u erbij willen zijn neem dan contact met een van de MR leden op, zie hieronder.

 


Vergaderdata MR/ GMR 2022-2023

 

Datum

Tijd

overleg

Donderdag 29 september 2022

18.30-20.00

MR

Donderdag 6 oktober 2022

17.00- 20.30

GMR

Donderdag 8 december 2022

18.30-20.00

MR

Dinsdag 13 december 2022

16.00- 20.30

PGMR en GMR

Donderdag 15 maart 2023

18.30-20.00

MR

Dinsdag 21 maart 2023

16.00- 20.30

PGMR en GMR

Donderdag 6 april 2023

18.30-20.00

MR

Donderdag 13 april 2023

16.00- 20.30

PGMR en GMR

Donderdag 11 mei 2023

18.30-20.00

MR

Dinsdag 16 mei  2023

17.00- 20.30

GMR

Donderdag 15 juni 2023

18.30-20.00

MR

Dinsdag 20 juni 2023

16.00- 20.30

 GMR

 

 

 

Jaarverslag MR 2021-2022

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar: 
mrvanfocus@gmail.com 

 

Personeelsgeleding van de MR:

Jacqueline Schuffel    j.schuffel@focus-hhw.nl

Jolanda Hoegee        j.hoegee@focus-hhw.nl

Top