Stage

Stage, een belangrijk onderdeel van ons schoolprogramma, bereidt de leerlingen voor op de toekomstige arbeidsmarkt. Uitgangspunt hierbij is dat de leerlingen een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij kunnen bemachtigen.

Stageopbouw
Leerjaar 1: interne stage
Door het geven van lessen sociale vaardigheden en door theorie- en praktijklessen op elkaar aan te laten sluiten, starten we met de eerste voorbereidingen op de stage: de interne stage. Daarin gaat het om klussen in en om school als bijv. koffie rondbrengen, oud papier ophalen en groenverzorging schooltuin. Daarbij maakt de leerling kennis met de alle 6 de praktijkrichtingen die worden aangeboden op Focus.

 

Leerjaar 2: (begeleide) externe stage
In het tweede leerjaar staat het arbeidstrainingscentrum (ATC) voor alle leerlingen twee periodes op het rooster. Op het ATC worden de leerlingen voorbereid op de externe stages. Middels een praktisch programma krijgt de leerling inzicht in zijn/haar mogelijkheden die van belang zijn voor het slagen van de externe stages. Op basis van de resultaten die hier worden behaald wordt besloten of een leerling stagerijp is. Daarnaast volgen de leerlingen een Loopbaan Oriëntatie en Begeleidings (LOB)-programma. Zij bezoeken verschillende bedrijven zodat zij kunnen oriënteren op de verschillende stageplekken. Na de periode op het arbeidstrainingscentrum doen de leerlingen die daaraan toe zijn groepsstages en/of maatschappelijke stages. Enkele leerlingen, mits zij aan de eisen voldoen, kunnen al 1 dag in de week op individuele stage.

Leerjaar 3: (groeps- of individuele) oriënterende externe stage
Leerlingen starten in dit oriëntatie jaar met een individuele- of groepsstage (max. 2 dagen per week). In het Individueel Ontwikkelings Plan (IOP) liggen de gegevens en verwachtingen vast. Aan de hand van al deze gegevens bepaalt de school welke stage geschikt is voor de leerling. Daarbij wordt rekening gehouden met voorkeuren van de leerling, echter de school heeft een doorslaggevende stem. De sector waarin een stage wordt gelopen is in principe gekoppeld aan de keuze voor het praktijkvak op school.

Om stage te kunnen lopen moeten de leerlingen voldoen aan:

  • de minimale leeftijdsgrens: 14 jaar
  • goede sociale vaardigheden
  • een positief advies van betrokken docenten
  • een voldoende rapportage Arbeid Training Centrum
  • een voldoende maatschappelijke stage
  • een voldoende leer- werkhouding

Groepsstage:
Sommige leerlingen in het 3e leerjaar gaan op groepsstage.
Tijdens de leerlingbespreking hebben alle desbetreffende docenten geconcludeerd dat het starten met een groepsstage het beste is voor de leerling.
Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • te jong (de leerling mag pas stage lopen als hij/zij 14 jaar is)
  • dat het wenselijk voor de leerling is om meer begeleid te starten met stagelopen.
  • leerling vindt het te spannend om alleen te gaan.

De groepsstage start begin schooljaar met geleidelijke uitstroom naar een individuele stage. De groepsstages vinden plaats bij de Intratuin onder begeleiding van een docent van Focus.

Individuele/oriënterende stage:
De meeste leerlingen in het 3e leerjaar gaan op individuele stage. Een individuele stage duurt gemiddeld drie maanden, waardoor er maximaal drie van dergelijke stages kunnen worden uitgevoerd in één schooljaar. 
 
Leerjaar 4, 5 en 6: plaatsingsstage
Wanneer de leerling d.m.v. verschillende stages en het volgen van diverse praktijkrichtingen op school zijn werkrichting heeft gevonden, wordt er in deze leerjaren gezocht naar een plaatsingsstage. De stage kan leiden tot een vaste dagbestedingsplek, een arbeidscontract, of een BBL werkplek (werk in combinatie met leren). Binnen deze stages zijn de vakgerichte competenties belangrijk. Aan de gekozen werkrichting worden de praktijkmodules op school gekoppeld. Het behalen van een erkend branchecertificaat op school behoort in de meeste gevallen tot de mogelijkheden.  Een duaal traject, waarbij stage tijdens de stageperiode wordt omgezet naar werk, kan een extra motivatie zijn.
In het 5e en 6e  leerjaar lopen de leerlingen doorgaans 4 dagen stage en volgen nog 1 dag school.

Stagebegeleiding 
De stagiaires worden tijdens de stage intensief begeleid door een stagedocent, tevens de mentor. De stagiair en stagedocent gaan als eerste op zoek naar een geschikte stage (vaak gekoppeld aan de praktijkrichting die de leerling op dat moment volgt) en gaan vervolgens samen naar het kennismakingsgesprek. In het stagecontract worden de leeractiviteiten (bijv. taakaanvaarding, afspraken nakomen, omgang collega’s, etc.) en afspraken vastgelegd. De stagedocent bezoekt de stagiair gemiddeld elke 4 weken.

Stage-agenda
De leerling schrijft wekelijks de werkzaamheden in een stageagenda. Ook staan daarin de doelen of competenties waaraan de leerlingen werkt.  Elke week levert de leerling zijn/haar ingevulde stageagenda in bij zijn mentor/ stagebegeleider. Ook moeten de ouders/verzorgers de stageagenda ondertekenen.

Beoordeling
Na ongeveer 3 á 4 maanden vindt er een eindevaluatie plaats, waarbij de leerling beoordeeld wordt op zijn leer- werkhouding en vaardigheden.
Is de stage met minimaal een voldoende afgerond,  dan krijgt de leerling een portfoliobewijs voor de afgeronde stage. Elk portfoliobewijs van een voldoende afgeronde stage is een verplicht onderdeel voor het examendossier.

Stage en leerplicht
Indien een leerling op school staat ingeschreven is hij/ zij volledig leerplichtig. Ook stage valt onder de leerplichtwet. Bij veel verzuim of meerdere dagen ongeoorloofd schoolverzuim is de school verplicht contact op te nemen met de leerplichtambtenaar.

Verzekering:
Elke leerling die gaat stagelopen (of diens ouders/ verzorgers) moet een ziektekostenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) afgesloten hebben. Ouders dienen daartoe een toestemmingsformulier met bijbehorend convenant te tekenen voordat de eerste stage gaat starten. Daarnaast heeft de school een aanvullende stageverzekering afgesloten. Wilt u hier meer over weten, klik hier

Stagelopen: wat vraagt dit van een leerling en ouders?

Leerling 

Ouders

Je reist zelfstandig naar je stageadres

Vervoersmiddel: u zorgt voor een goed vervoersmiddel waarmee uw zoon/dochter naar stage kan gaan

Je komt op tijd

Bij ziekte: u belt op tijd af (stage én school; iedere dag bij afwezigheid en wanneer weer beter!)

Tandarts/doktersafspraak: u plant deze afspraken niet op een stagedag

Je neemt zelf eten mee en draagt de juiste kleiding

U checkt dat uw zoon/dochter met eten en in de juiste kleding naar stage gaat

Bij vragen/problemen: je bespreekt deze met je stagebegeleider of mentor

Bij vragen/problemen: u belt school (de mentor), niet met het stageadres

Stageagenda: je vult deze zelf in en laat deze aftekenen door je stagebegeleider en je ouders

Stageagenda: u bespreekt deze met uw zoon/dochter en ondertekent deze iedere week

Je houdt vol en zet door

U stimuleert uw zoon of dochter om vol te houden en door te zetten

Stagebeoordeling
Na elke stageperiode wordt de leerling beoordeeld. Deze beoordeling wordt tussentijds ook meegenomen als tussenevaluatie.

Top